Gemeente Gemert-Bakel

Regionale visie op onderwijshuisvesting

In het afgelopen decennium heeft de gemeente Gemert-Bakel in de vijf kleinere kernen binnen de gemeentegrenzen gekozen om de lokale basisscholen te huisvesten in multifunctionele accommodaties (MFA’s). In deze accommodaties zijn verschillende maatschappelijke functies gezamenlijk gehuisvest, om op die manier een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de kernen. Voor de gebruikers van het gebouw ontstaan kansen om meer gebruik te maken van elkaars ruimtes en activiteiten.

Locatie
Gemert-Bakel
Opdrachtgever
Gemeente Gemert-Bakel/Stichting GOO
Rol
Second Opinion Adviseur
Bruto oppervlakte
16.180 m² bvo
Uitvoering
2017
Processtappen
Interviewrondes, inventarisaties, informatiekaarten en werksessies per MFA, eindrapportage incl. aanbevelingen

Bewust is gekozen om de MFA’s te laten verschillen van opzet; op iedere locatie zijn andere gebruikers in het gebouw gehuisvest, en ook de afspraken rondom organisatie, financiën, beheer en onderhoud zijn uiteenlopend. RO groep is namens de gemeente Gemert-Bakel en schoolbestuur Stichting GOO gevraagd om per locatie een risicoscan te maken en inzichtelijk te maken waar risico’s en verbeterpunten zitten.
In overleg met gebruikers, schoolbestuur en gemeente is inzichtelijk gemaakt hoe het gebruik van de verschillende locaties er uit ziet, welke afspraken daarbij zijn vastgelegd en hoe de samenwerking verloopt. Daarnaast heeft RO groep een objectieve analyse gedaan van eigendom- en huursituaties, de mate waarin het onderhoud toekomstbestendig is ingericht en een financiële analyse. Mogelijke vormen van beheer, onderhoud en exploitatie zijn inzichtelijk gemaakt, met voor- en nadelen. Op basis daarvan is per individuele locatie gezocht naar de meest passende vormen in een aantal varianten.