Integraal Huisvestingsplan

Gedeelde visie op het scholenlandschap

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ontwikkelingen in de samenleving zich razendsnel voltrekken. Samen met verwachtingen van ouders en kinderen leidt dit tot wijzigingen in de positie van onderwijs, opvang en zorg. Om te anticiperen op deze veranderingen, hebben de gemeente Heerlen, schoolbesturen en kindpartners het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen herijkt.

Het huisvestingsplan formuleert een koers tot 2027 en stelt de partijen in staat om proactief, integraal en planmatig te investeren in de toekomstbestendige inrichting van het primair onderwijs.

Kelly Hundscheid

John Vernaus

Simone Gubbels

Het onderwijs in de gemeente Heerlen is een breed speelveld met een diversiteit aan keuzemogelijkheden.

In de gemeente Heerlen bevinden zich 23 basisscholen, vijf voorzieningen voor (Voortgezet) Speciaal (Basis) Onderwijs en twaalf scholen voor Voortgezet Onderwijs. Tevens zijn er instellingen voor MBO, HBO en WO in de gemeente gesitueerd. Een speelveld waarin partners op allerlei wijze verbindingen zoeken om een optimaal leer- en ontwikkelklimaat voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar te realiseren.

Ten behoeve van een goede onderwijskwaliteit en een gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering is het wenselijk dat de onderwijshuisvesting qua maat en spreiding past bij de behoeften. Daartoe hebben de schoolbesturen, kindpartners en de gemeente onder begeleiding van RO groep, ambities geformuleerd, uitdagingen benoemd en afspraken gemaakt over de inzet van middelen voor duurzame, toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Het huisvestingsplan vertaalt de visie in een passende huisvestingsstructuur en geeft waarborging en stimulering aan bestaande en toekomstig te initiëren onderwijsactiviteiten en bijbehorende fysieke voorzieningen. Het is een ‘richtinggevend document’ voor de schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de gemeente Heerlen.

Het IHP Primair Onderwijs sluit tevens aan op het gemeentelijk Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid waarbinnen uitgangspunten voor aanpalende sectoren zijn opgesteld. Binnen dat kader zijn ook uitgangspunten voor de sectoren welzijn, sport en cultuur uitgewerkt.

RO groep heeft de gemeente Heerlen en de betrokken schoolbesturen mogen begeleiden in dit traject.