Integraal Huisvestingsplan

Een modern IHP voor kennisstad Eindhoven

De schoolbesturen, kindpartners (SPiLpartners) en gemeente Eindhoven zijn zich bewust van de continue veranderende maatschappij en de belangrijke funderende rol die zij in de maatschappij hebben. Dit vraagt van schoolbesturen en partners een optimale voorbereiding van de kinderen op de maatschappij van vandaag en morgen.

De schoolbesturen en hun SPiLpartners willen in kwaliteitsvolle zogenoemde SPiLcentra een passende breedte van leer- en ontwikkelmogelijkheden aanbieden voor alle kinderen in Eindhoven. Zinvolle verbinding wordt nagestreefd met de lokale maatschappij, ander onderwijs, onderzoek en economie.

Simone Gubbels

Het bewustzijn van de noodzaak tot continue investering in de onderwijsinfrastructuur, heeft geleid tot de gezamenlijke wens om een Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs en Kinderopvang (SPiLpartners) op te stellen. Gemeente Eindhoven, schoolbesturen en SPiLpartners hebben daartoe de handen ineen geslagen. In 2018 hebben zij met begeleiding van RO groep hun gezamenlijke ambitie voor onderwijs en SPiLcentra in Eindhoven geconcretiseerd.

De gemeente Eindhoven kent 23 wijken en kernen, waarin zich 54 basisscholen en 24 locaties voor voortgezet onderwijs bevinden, aangevuld met (Voortgezet) Speciaal (Basis) Onderwijs op 14 locaties.

Op basis van een compleet en overzichtelijk informatiefundament, heeft RO groep elkaars belangen inzichtelijk gemaakt en gedeeld.

De wederzijdse afhankelijkheid tussen schoolbesturen onderling en met de SPiLpartners en gemeente werd hierdoor door de partners gekend. RO groep heeft de gemeente Eindhoven, de schoolbesturen en (SPIL)partners begeleid in het formuleren van een visie op onder andere samenwerking met partners in kinderopvang en voortgezet onderwijs en maatschappelijke voorzieningen onderwijshuisvesting en duurzaamheid. De gezamenlijke visie is vertaald naar uitgangspunten en ordeningsprincipes voor de planning van onderwijshuisvesting.

Dit heeft geleid tot een Integraal Huisvestingsplan dat de schoolbesturen hebben omarmd en dat de basis vormt voor een gezamenlijke, wijkgerichte aanpak om te komen tot een uitvoeringsplan.

Bij deze verdere uitwerking hebben de onderwijspartners RO groep vanwege haar kennis opnieuw intensief betrokken.