Integraal Huisvestingsplan

Voortgezet Onderwijs Eindhoven

In 2018 heeft RO groep naar tevredenheid van de gemeente Eindhoven de opdracht ‘IHP Eindhoven’ uitgevoerd. De uitdaging was om de verouderde Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) voor het Primair Onderwijs en Kinderopvang, Speciaal Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs te moderniseren tot een IHP voor de periode 2020-2030.

Vivianne Buteijn

John Vernaus

Simone Gubbels

De bestaande IHP’s golden daarbij als vertrekpunt en moesten op basis van actuele inzichten, ontwikkelingen en ambities worden bijgesteld en aangevuld. Dit was een complex proces, waarbij RO groep er goed in geslaagd is de zeer uiteenlopende belangen (van schoolbesturen onderling en gemeente) bij elkaar te brengen. Dankzij een professionele aanpak, een sterke projectorganisatie en adequate projectplanning is het advies, met draagvlak van alle partijen, binnen de gestelde kwaliteitseisen gerealiseerd.

D.m.v. inventarisatie van de situatie in een informatiefundament en het actualiseren van gedeelde ambities en uitgangspunten is het bestaand IHP Eindhoven gemoderniseerd en zijn de financiële consequenties en haalbaarheid bepaald.

De gemeente Eindhoven kent 23 wijken en kernen, waarin zich 54 basisscholen en 24 locaties voor voortgezet onderwijs bevinden, aangevuld met specialistisch onderwijs op 14 locaties voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO). RO groep heeft de gemeente Eindhoven, de diverse schoolbesturen en (SPIL)partners begeleid in het formuleren van een visie (o.a. op onderwijshuisvesting, samenwerking met partners in kinderopvang en voortgezet onderwijs en maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid) en de vertaling daarvan naar uitgangspunten en ordeningsprincipes voor de planning van onderwijshuisvesting. Dit is voor het Primair Onderwijs en Kinderopvangvoorzieningen vertaald naar een sterk integraal huisvestingsplan dat de schoolbesturen hebben omarmd en dat de basis vormt voor een gezamenlijke, wijkgerichte aanpak om te komen tot een uitvoeringsplan. Bij deze verdere uitwerking hebben de onderwijspartners RO groep vanwege haar kennis opnieuw intensief betrokken. Doel is dat op korte termijn gedetailleerd inzicht ontstaat in de locaties, die om investering vragen. Het resultaat geldt als strategisch document voor het onderwijs in Eindhoven.

“De wijze waarop RO groep de procesbegeleiding en advisering in dit project heeft opgepakt kenmerkt zich als professioneel, integer en creatief.
De samenwerking met de medewerkers hebben wij als positief ervaren.”